In Brakel ligt een vergunningsaanvraag op tafel voor de ontwikkeling van een Jumbo-supermarkt en twee commerciële ruimtes met bijhorende parking aan de Rondweg. Het terrein ligt midden in Kerkmeers, het Brakels signaalgebied voor wateroverlast waarover momenteel een openbaar onderzoek loopt. De omzendbrief in verband met signaalgebieden voorziet dat het gebied bewaard moet blijven zolang het onderzoek loopt. Om het project te realiseren wil men ook nog hoogstammige bomen vellen en een reliëfwijziging doorvoeren. Milieufront Omer Wattez vzw wil Brakel en haar inwoners zoveel mogelijk beschermen tegen wateroverlast en dient dan ook bezwaar in.

Zoals gezegd ligt het bouwperceel midden in het overstromingsgevoelig signaalgebied Kerkmeers, waarover momenteel een openbaar onderzoek loopt. Kerkmeers komt in aanmerking voor het strengste vervolgbeleid: bouwvrije opgave. Er zal dus mogelijk worden beslist dat er op het betreffende perceel niet meer gebouwd mag worden omdat het een beschermende functie vervult bij wateroverlast. Dat is echter niet relevant volgens de aanvrager. Wij citeren uit de vergunningsaanvraag: “Deze beslissing is nog in voorbereiding, het openbaar onderzoek is nog niet afgerond en is bijgevolg nog niet van toepassing.”

Het is dus duidelijk dat men het perceel nog snel wil volbouwen voor de uitkomst van het onderzoek bekend is. Deze werkwijze slaat ons met verstomming. Enkel een diepgaand onderzoek kan bepalen of de verharding van dit terrein in de toekomst mogelijk tot waterellende kan leiden. Maar dat acht men blijkbaar ondergeschikt aan commerciële belangen. Nochtans voorziet de omzendbrief “Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets bij het vrijwaren van het waterbergend vermogen in signaalgebieden” een bewarend beleid op basis van de overstromingskans. Dit geldt zolang de Vlaamse Regering op basis van de ontwerpstartbeslissing voor het betrokken signaalgebied geen vervolgtraject heeft goedgekeurd.

“Sinds de aanleg van de verhoogde Rondweg en door de vertakking van de Zwalmbeek staat deze site echter nooit meer nat, ook niet na langdurige regenbuien”, beweert de aanvrager. Dit klopt helemaal niet. In deze periode van het jaar kan iedereen met eigen ogen vaststellen dat het drassige terrein aan de Rondweg wel degelijk bezaaid ligt met plassen en zo een belangrijke waterbergende sponsfunctie vervult. De naamgeving van het gebied Kerkmeers geeft dit al weg. Een meers is een drassig land of moeras, dat trouwens heel veel CO2 opslaat. Het waterbergend vermogen van een terrein betreft overigens niet enkel het zichtbare water, maar ook de specifieke bodemeigenschappen waardoor de bodem als een natuurlijke spons fungeert.

Gezien de overstromingsgevoeligheid van Brakel-centrum hopen we dat de gemeente de vergunning zal afkeuren of ten minste het resultaat van het openbaar onderzoek voor het signaalgebied zal afwachten. Dat zou blijk geven van vooruitziend en degelijk bestuur op basis van de geldende wetgeving.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

STEUN MEE HET MILIEU, HET KLIMAAT EN HET ERFGOED IN ONZE STREEK EN WORD NU LID VAN MILIEUFRONT OMER WATTEZ! KLIK HIER.