Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) krijgt veel vragen over de site Ruien. We menen dat ons standpunt in het publieke debat niet steeds duidelijk aan bod kwam. Daarom sommen we hierbij de 3 argumenten op waarom MOW in beroep gaat tegen de vergunning van Samsonite.

1: De gemeente wacht het provinciaal planningsproces niet af

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft in 2016 - in samenspraak met de gemeente - beslist om een planningsproces op te starten voor de site in Ruien. Men wil daarbij verschillende inrichtingsalternatieven bekijken. Die plannen zijn verre van afgerond. Er is nog geen definitief milieueffectenrapport (MER) en evenmin een ruimtelijk uitvoeringsplan. Door nu al gronden te verkopen en vergunningen toe te kennen, wordt dit planningsproces op de helling gezet. Hoe kan men verschillende alternatieven voor deze site onderzoeken in een milieueffectenrapport als men al vergunningen toekent? Zo wordt iedereen voor voldongen feiten gesteld.

2: Groene ader en waterbuffer

De Scheldevallei is een groene ader door de regio die belangrijk is voor natuur, landbouw en recreatie. Door de sloop van de centrale is het herstel van de open ruimte op deze plaats een volwaardig en haalbaar alternatief. Het zou beter zijn om na het afgraven van de gronden deze site terug te geven aan bijvoorbeeld natuur en op zoek te gaan naar meer geschikte locaties voor industrie buiten de vallei. Met het oog op klimaatveranderingen is het bovendien interessanter om een natuurlijke vallei te herstellen. Het is algemeen geweten dat klimaatopwarming zorgt voor meer extremen. Meer droogte, maar daarnaast ook hevigere neerslag en intensere overstromingen. Een natuurlijke vallei zorgt voor een veel betere waterbuffer en voorkomt dus wateroverlast in dorps- en stadskernen stroomafwaarts.

3: Compensatie Coupure

De Raad van State heeft al 3 keer het bestemmingsplan vernietigd voor het bedrijventerrein Coupure in de Scheldevallei te Oudenaarde. Het laatste provinciaal bestemmingsplan werd vernietigd omdat het gebaseerd was op de onwettige gewestplanherziening van 1999, inclusief de compensaties die daar zouden gebeurd zijn. MOW stelde bij vroeger overleg met de provincie Oost-Vlaanderen dat deze compensatie ergens in de Scheldevallei dient te gebeuren. De site van Ruien kan een zinvolle plaats zijn voor een compensatie, maar dat kan ook elders. Het provinciebestuur kan beslissen waar dit moet komen. Toen MOW vorig jaar aan de provincie vroeg hoe het staat met de plannen voor de compensatie, kregen we geen afdoende antwoord. Zolang men de uitspraken van de Raad van State negeert en geen werk maakt van de compensatie zullen we ons blijven verzetten tegen verdere aantasting van de Scheldevallei. We wensen immers zoveel mogelijk opties voor die compensatie open te houden. De bal ligt dus al enkele jaren bij de provincie …