Tegen de plannen van een projectontwikkelaar voor de bouw van een KMO-zone (eigenlijk industriezone) langsheen de Heirweg werden ruim 180 bezwaarschriften ingediend, gesteund door Milieufront Omer Wattez (MOW) en het Gents MilieuFront. Het geviseerde terrein bestaande uit akkerland met zeldzame houtkanten ligt in overstromingsgevoelig gebied. Verharding zou de kans op toekomstige wateroverlast gevoelig vergroten.

12 meter hoogbouw in landelijke omgeving

De buurtbewoners zijn erg verontrust over de leefkwaliteit van hun woonwijk Zwartegat, onder meer omdat de plannen fors grootschaliger zijn dan wat in het Milieueffectenrapport (MER 2008) vooropgesteld werd. Het van oorsprong kleinschalige project is omgevormd tot een mastodont met meer dan 60 reuzenloodsen met kantoren 12 meter hoog en aanleunend tegen een dicht woonlint.

De KMO-zone is volgens het RUP “Functionele Cluster” ingepland op een plek waar nu zich 6,5 ha akkerland bevindt. Dit terrein zou daardoor voor 70 % verhard worden. Naast de storende hoogbouw van maar liefst twaalf meter in een landelijke omgeving, vrezen de omwonenden ook voor de sterke toename van vrachtverkeer en personenwagens van het personeel, dat dagelijks hun smalle straat (tevens een bovenlokale fietsroute) zal kruisen en gebruiken. Ook lawaaihinder baart hen zorgen. Niet alleen buurtbewoners, ook ondernemers uit de KMO-zone Eke vrezen voor verkeersopstoppingen en lange wachttijden om de N60 te bereiken.

Overstromingen

Bovendien duiden de meest recente kaarten op www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn dit terrein aan als overstromingsgevoelig. De projectontwikkelaar houdt vast aan de officiële maar verouderde kaarten op Watertoets.be. Omdat hij de waterbuffering hierop baseert, vrezen zowel de buurtbewoners als de bedrijven in de KMO-zone van Eke voor ernstige waterellende.

Het akkerland met zijn zeldzame houtkanten is voor de buurt een groene oase en een habitat voor kieviten, hazen, scholeksters, marters, buizerds enzoverder. Voor de buurt is het duidelijk: de lokale en Vlaamse overheid zouden er alles aan moeten doen om dergelijke groengebieden te beschermen. De overdreven plannen van de projectontwikkelaar horen dan ook afgekeurd te worden.

Dit persbericht werd de wereld ingestuurd door de MOW Eke-De Pinte, onze nieuwe lokale werkgroep. Ook MOW tekende natuurlijk bezwaar aan.

Steun je Milieufront Omer Wattez vzw in onze inspanningen voor milieu, klimaat, natuur en erfgoed? Word dan hier lid!